بانک در اجرای اهداف خود با رعایت قوانین و مقررات جاری مي تواند نسبت به تصدي امور زير اقدام نمايد :


۱- افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه پس انداز جاری و نگهداری وجوه مربوطه براي اشخاص حقيقي و حقوقي
۲- تصدی عاملیت وجوه اداره شده امانی و اعطای تسهيلات قرض الحسنه به اشخاص واجد شرايط
۳- قبول انواع سپرده های قرض الحسنه و صدور گواهی قبوض مربوطه
۴- صدور انواع چک های بانکی، تضمینی و غيره و پذيرش انواع چک هاي تضميني صادره توسط ساير بانکها
۵- ارائه خدمات پذیره نویسی و انجام کلیه عمليات راجع به آن
۶- ارائه انواع خدمات قرض الحسنه در چهار چوب قوانین و مقررات مربوطه
۷- افتتاح انواع حساب های بانکی قرض الحسنه به نام خود نزد بانک‌ها و مؤسسات در داخل و خارج از کشور
۸- تأمین مالی در چهارچوب تسهیلات قرض الحسنه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه