ارتباط با ما

راه های ارتباطی


واحد وام:

051-55240401

واحد معوقات:

051-55249841-42

051-55266762

051-5524660

مدیریت:

051-55221070


051-55225020

s.gh.hazrataliakbar@gmail.com

کاشمر خیابان قائم جنب حسینیه علی اکبری

پذیرای نظرات ،پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم