پرداخت اقساط/واریز به حساب
مشتریان گرامی


جهت پرداخت وام یا واریز به حساب از سامانه کد ملی ، شماره حساب ، مبلغ و نوع تراکنش مورد نظر را در قسمت های مربوطه وارد کنید.

خدمات پرداخت طبق طعرفه زیبال به میزان 1% از هر تراکنش بود (تا سقف 4 هزار تومان) بوده و بر عهده مشتریست.

تمامی پرداخت از طریق درگاه زیبال به حساب صندوق در واریز می گردد.

مبلغ کارمزد درگاه :

لطفا از اعداد انگلیسی استفاده کنید.