توضیحات تکمیلی:

به منظور ارسال مدارک خود برای صندوق قبل از انتخاب تصویر مربوطه ، آن را علامت دار کنید.
هر تصویر را در محل مربوط به آن بارگذاری کنید.
مداراک بار کذاری شده باید خوانا و قابل بررسی باشد ، در غیر این صورت مدرک ارسالی نیاز به ارسال مجدد دارد.
اکر نیاز به ارسال مدرکی غیر از تصویر کارت ملی و شناسنامه دارید ، در قسمت تصاویر دیگر بار کذاری نمایید.
فایل تنها به فورمت های jpg,png قابل ارسال است.
حداکثر حجم فایل ارسال برابر با 8 مگابایت است.
در صورت نیاز برای پیگیری می توانید با یکی در شماره درج شده در سایت تماس بگیرید.